Chỉ tiêu báo cáo năm
Cơ quan Năm 6 tháng Quý I Quý II Quý III Quý IV Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Đột xuất
 • Ghi chú:
  • Thời hạn:
   • Nền trắng: Chưa đến thời hạn báo cáo
   • Nền vàng: Báo cáo sắp đến hạn
   • Nền đỏ: Đã quá hạn
  • Trạng thái:
   • Chữ đen: Các đơn vị đã báo cáo đầy đủ chỉ tiêu
   • Chữ đỏ: Đã quá kỳ báo cáo mà số chỉ tiêu chưa nhập đầy đủ
  • Chi tiết:
   • Tử số: Số chỉ tiêu đã được nhập liệu theo kỳ
   • Chữ đỏ: Số chỉ tiêu mà Tỉnh giao các đơn vị thực hiện nhập liệu
   • Click vào ô để xem chi tiết các chỉ tiêu